Выпускникам гимназии

Riigieksamite vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

 1. Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
  2. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
  3. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
  4. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
  5. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021. a;
  6. matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.
 2. Eesti keeles teise keelena on võimalik sooritada C1-tasemel eesti keele tasemeeksam eksameid korraldava asutuse määratud ajal.

 3. Inglise keeles on võimalik sooritada riigieksam ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras rahvusvaheliselt tunnustatud Cambridge Assessment English C1 eksam.

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026